Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

best roulette online sitesКафедра реклами та зв’язків з громадськістю створена у 2014 році та проводить підготовку фахівців за спеціальністю «Реклама та зв’язки з громадськістю» освітньо-кваліфіаційного рівня бкалавр.

best online blackjack websitesКафедра розвиває міждисциплінарні зв’язки, запрошує провідних викладачів інших кафедр і факультетів інституту для участі в навчальному процесі, щоб дати можливість студентам знайти застосування своїм творчим силам в таких суміжних областях як міжнародна журналістика, політконсалтинг, психологія реклами, соціологія.

beat online casinosСпеціальність «Реклама і зв’язки з громадськістю» – це одна з небагатьох професій, яка поєднує інноваційну, креативну, творчу та економічну складові, відповідає сучасним міжнародним кваліфікаційним стандартам та новітнім тенденціям розвитку ринку праці та користується неабияким попитом серед роботодавців.

Для успішної кар’єри і особистісного розвитку майбутнім фахівцям в галузі реклами та зв’язків з громадськістю надається широкий набір дисциплін. З першого курсу бакалаври вивчають дисципліни, які закладають фундаментальні знання в гуманітарній області (філософія, економічна теорія, соціологія, правознавство, та ін.), а також дисципліни професійного циклу («Соціологія масової комунікації», «Право в галузі реклами та зв’язків з громадськістю»,«Основи реклами та зв’язків з громадськістю», «Креатив у рекламі та зв’язках з громадськістю»). Студенти опановують культуру мислення, здібності до сприйняття інформації, її узагальнення та аналізу, вчаться розуміти соціальну значущість своєї майбутньої професії, аналізувати процеси, які відбуваються в суспільстві та швидко реагувати на них і знаходити рішення в кризових ситуаціях.

Науково-дослідна робота

Співробітники кафедри реклами та зв’язки з громадськістю активно працюють над науковою темою, зареєстрованими в УкрІНТЕІ. «Інноваційні підходи до маркетингової комунікаційної політики в умовах трансформації ринкової економіки України» в межах якої проводяться науково-практичні конференції аспірантів та молодих вчених, міжнародні науково-практичні конференції, студентські науково-практичні конференції, результати яких опубліковано в збірниках конференцій. У цей час кафедра, продовжуючи обрану тематику, розробляє наукову проблему. У 2015 році планується публікація перших результатів дослідження та їхня апробація під час науково-теоретичного семінару, присвяченого проблемам розвитку сучасної маркетингової інноваційної політики.

 

СКЛАД КАФЕДРИ


Партико Зіновій Васильович

Посада: завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю,

Науковий ступінь: доктор філологічних наук, професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

Біографія: 1976 р. закінчив Український поліграфічний інститут ім. І.
Федорова, спеціальність – «Журналістика (спеціалізація: редагування
рекламної та науково-технічної літератури)».
З. В. Партико є автором 160 наукових праць, серед яких основними є:
▪ Партико З. В. Комп'ютеризація видавничого процесу : навч. посібник. К.:
Вища школа, 1996. 208 с. [Рекомендовано МОН України].
▪ Прикладное языкознание : учебник. Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-
Петербургского университета, 1996. 528 с. [У співавторстві].
▪ Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч.
посібник. Л.: Афіша, 2001. 416 с. [Рекомендовано МОН України].
▪ Партико З. В. Образна концепція теорії інформації : монографія. Л.:
Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. 132 с.
▪ Партико З. В. Нормативний аспект і автоматизація редагування :
монографія. К.: Вид. центр Ін-ту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка,
2004. 266 с.
▪ Партико З. В. Словник-мінімум української мови. К.: Вид. центр Ін-ту
журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. 80 с.
▪ Партико З. В. Галузеве редагування в засобах масової інформації :
навч. посібник. Л.: Афіша, 2007. 104 с.
▪ Партико З. В. Прикладна і комп’ютерна лінгвістика: вступ до
спеціальності : навч. посібник. Л.: Світ, 2008. 222 с. [Рекомендовано
МОН України].
▪ Партико З. В. Теорія масової інформації та комунікації : навч. посібник.
Л.: Афіша, 2008. 290 с. [Рекомендовано МОН України] .
▪ Партико З. В. Редагування матеріалів засобів масової інформації:
збірник вправ : навч. посібник. Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2009. 104 с.
▪ Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч.
посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Л.: Афіша, 2011. 620 с.
[Рекомендовано МОН України].

▪ Партико З. В. Словник видавничих термінів. Запоріжжя: Вид-во КПУ,
20013. 68 с.
▪ Партико З. В. Основи видавничої справи : навч. посібник. Л.: Афіша,
2014. 304 с. [Рекомендовано МОН України].
▪ Партико З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації :
навч. посібник. Запоріжжя: Вид-во КПУ, 20015. 236 с.
▪ Партико З. В. Основи редагування: у 2-х книгах. Запоріжжя : Вид-во
КПУ, 2016. Книга 1 : підручник. 332 с.
▪ Партико З. В. Основи редагування: у 2-х книгах. Запоріжжя : Вид-во
КПУ, 2016. Книга 2 : практикум. 130 с.
▪ Партико З. В. Основи видавничої справи : навч. посібник. 2-ге вид.,
перероб і доп. Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. 304 с. [Рекомендовано
МОН України].
▪ Партико З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації :
навч. посібник. 2-ге вид., перероб і доп. Київ: Видавництво Ліра-К,
2017. 236 с.
▪ Партико З. В. Основи редагування: у 2-х книгах. 2-ге вид., перероб і
доп. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. Книга 1 : підручник.
332 с.
▪ Партико З. В. Основи редагування: у 2-х книгах. 2-ге вид., перероб і
доп. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. Книга 2 : практикум.
130 с.
▪ Партико З. В. Логіка (теоретичні засади та практичне застосування в
мас-медіа). Київ: Інститут реклами, 2017. 330 с. [У друці].

Викладає навчальні дисципліни: «Організація роботи прес-служби»,
«Теорія масової інформації», «Основи наукових досліджень»,
«Літературне редагування»

Холод Олександр Михайлович

Посада: Професор.

Науковий ступінь: Доктор філологічних наук, професор кафедри реклами та зв’язків із громадськістю, академік МАНПО.

Біографія: 1990 року закінчив Дніпропетровський державний університет імені 300-річчя возз’єднання України з Росією, спеціальність – «Російська мова і література».

О.М. Холод є автором 400 наукових праць, серед яких основними є монографії, а саме: «Інмутація у масмедіа» (2006), «Теорія інмутації суспільства» (2011),

«Преса Рейхскомісаріату “Україна” й сучасні медіа (2016)»;

навчальні посібники: «Соціальні комунікації: соціо- та психолінгвістичний аналіз» (2011) – рекомендований до друку МОН України, «Соціальні комунікації: тенденції розвитку» (2017); підручники: «Комунікаційні технології» (2013) – затверджений МОН України; «Методологія досліджень соціальних комунікацій» (2014).

Викладає навчальні дисципліни: «Прикладні соціально-комунікаційні технології в медіагалузі», «Теорія та історія соціальних комунікацій»,

«Методологія та організація наукових досліджень у галузі “Соціальні комунікації”», «Методика журналістської творчості».

Холод Ганна Ярославівна 

Посада: Професор кафедри реклами та зв’язків із громадськістю

Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук

Біографія: 2000 року закінчила Бердянський державний педагогічний

інститут ім. П. Осипенко, спеціальність «Українська мова і література».

2009 року закінчила Інститут післядипломної освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Правознавство».

Г.Я. Холод є автором 57 наукових праць, серед яких основними є дві монографії, а саме: «Поетика прози Миколи Вінграновського» (2016),

«“Кіно-газета” (1930): специфіка висвітлення проблематики» (2016).

Викладає навчальні дисципліни: «Право в галузі реклами та зв’язків із громадськістю», «Авторське право», «Теорія та історія журналістики»,

«Теорія та історія видавничої справи та редагування».

Каліна Ірина Іванівна

Посада: Професор кафедри реклами та зв’язки з громадськістю

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Біографія: Закінчила у 2007 році Національний авіаційний університет та отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Маркетинг».

І.І. Каліна є автором 70 наукових праць, серед яких основними є дві монографії в авторстві.

Викладає навчальні дисципліни: «Основи маркетингу», «Етика в рекламі та ПР- діяльності», «Економічна журналістика», «Економіка підприємства».

 

Бойко Світлана Станіславівна

Посада: Професор кафедри реклами та зв’язки з громадськістю

Науковий ступінь: Кандидат політичних наук

Одержала освіту у Рівненському державному педагогічному інституті в 1993 р., спеціальність «Українська мова і література».

С.С. Бойко є автором 75 наукових праць.

Викладає навчальні дисципліни: «Політологія», «Політконсалтинг та виборчі технології», «Політична журналістика», «Управління персоналом в рекламі та ПР».

 

 

  Золотоноша Лілія Анатоліївна

Посада: Доцент кафедри реклами та зв’язки з громадськістю,

Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук

Біографія: Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1989 р., «Правознавство», юрист; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р., «Журналістика»,

Журналіст

Л.А. Золотоноша  є автором 30 наукових праць. Лауреатка літературної премії імені Олександра Олеся

Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Практична стилістика», «Українське журналістикознавство», «Методика журналістської етики»

 

 

 

 

 

 

 

 

Махов Олексій Леонідович

Посада: Доцент кафедри реклами та зв’язків із громадськістю

Науковий ступінь: Доктор філософії у галузі економіки (PhD Economic)

Біографія:

У 2012 році закінчив Донецький інститут ринку та соціальної політики за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД»  

У 2013 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Управління економікою та бізнесом»

У 2015 році закінчив Донецький державний університет управління за спеціальністю «Промисловий маркетинг»

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію у МАУП (при МКА) та отримав ступінь Доктора філософії у галузі економіки.

У 2017 році закінчив Інститут реклами за спеціальністю «Маркетинг реклами та PR»

Викладає навчальні дисципліни: «Практика рекламної діяльності», «Менеджмент реклами та PR», «Маркетингові дослідження», «Соціальні мережі», «Зовнішня реклама», «Реклама на радіо», «Історія PR», «Історія реклами», “Міжнародна реклама”, “Зарубіжна реклама та PR”, “Реклама в Інтернет”.

О.Л. Махов є автором 7 наукових праць з досліджень у галузі економіки та маркетингу.

Ворушило Крістіна Борисівна

Посада: Старший викладач

Науковий ступінь: немає

Біографія: Одержала освіту у вищому навчальному закладі«Інститут реклами» в 2009 р.,

Спеціальність«Менеджмент організацій і адміністрування».

К.Б. Ворушило є автором 10 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Практика ПР-діяльності» «Практика рекламної компанії», «Історія реклами», «Теорія реклами».

 

 

Меркулова Світлана Іванівна

Посада: Доцент кафедри реклами та зв’язки з громадськістю

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук

Біографія: Одержала освіту у Донецькому державному університеті в 1989 р., спеціальність «Англійська мова і література».

С.І. Меркулова є автором 25 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Психологія мас», «Копірайтинг і дизайн у рекламі та ПР».

 

 

  Єременко Юлія Олександрівна

Посада: Доцент кафедри реклами та зв’язки з громадськістю

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Біографія: Одержала освіту у Кримському економічному інституті Київського національного економічного університету в 2006 р., кваліфікація «Магістр з маркетингу».

Ю.О. Єременко є автором 15 наукових праць

Викладає дисципліни: «Новітні медіа», «Маркетинг ринку рекламних послуг» «Методи медіазнавчих досліджень», «Маркетингові дослідження», «Система маркетингових комунікацій».

 

 

Хорошенюк Андрій Павлович

Посада: Доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук, нагороджений Почесною грамота МОН України

Біографія: Закінчив Кам’янець-Подільський педагогічний університет / теорія і методика середньої освіти / історія, викладач (2001 р.)

А.П. Хорошенюк є автором 35 наукових праць, з них три колективні монографії.

Викладає дисципліни: «Педагогіка вищої школи», «Основи менеджменту» «Організація роботи прес-служби», «Менеджмент реклами та ПР».

 

Хомінський Сергій Йосипович

Посада: Доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

Науковий ступінь: Кандидат  наук із соціальних комунікацій

Біографія: Закінчив бакалаврат та магістратуру Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладацьку роботу поєднує з журналістською практикою – є спеціальним кореспондентом Національної радіокомпанії України («Українське радіо»).

С.Й. Хомінський є автором 15 наукових праць

Викладає дисципліни: «Масова комунікація та інформація», «Теорія журналістики» «Професійні стандарти», «Аналітична журналістика».

 

Бойко Олександра Вікторівна

Посада: Старший викладач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

Біографія: У 2009 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка, Інститут журналістики. В тому ж році закінчила КНУ театру, кіно і телебачення ім.І.К.Карпенка-Карого, факультет театрознавства. Працювала редактором і кореспондентом в газеті «Пульс Києва», позаштатним автором у журналах «Контрамарка» і «Український театр», кореспондентом і ведучою культурних програм на радіо «Ера ФМ».

У 2012 році отримала сертифікат про закінчення курсів фотографії в Школі фотографії Віктора Марущенка. Веде блог http://www.lelechenya.info/category/blogy/poky-spyt-moya-varvara/

О.В. Бойко є автором 8 наукових праць

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Теорія і методика рекламної та ПР творчості» «Зарубіжна реклама і ПР», «Іміджелогія».

  Азоян Артем Акопович

Посада: Старший викладач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

Біографія: Закінчив Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1984 р.

«Картографія», географ-картограф. Вища школа реклами при інституті журналістики

Київського університету імені Тараса Шевченка, 1996 р., рекламіст

А.А. Азоян є автором 20 наукових праць

Викладає дисципліни: «Інтернет журналістика», «Майстер-клас із радіожурналістики/

Майстер-клас із тележурналістики», «Брендинг», «Медіапланування».

Кафедра готує спеціалістів за такими напрямками підготовки та рівнями:

Напрям підготовки:

Реклама та зв’язки з громадськістю

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр

Форма навчання: денна, заочна.

Фахівець у галузі реклами і зв’язків із громадськістю на професійному рівні володіють сучасними комунікативними технологіями Це повністю відповідає вимогам часу, оскільки інтеграція України у світовий інформаційний простір, об’єднаний загальними політичними, економічними, освітніми, соціальними та культурними процесами, розвиток громадського суспільства в Україні, розв’язання суперечностей в етноконфесійній сфері, модернізація політичної системи України вимагають саме таких висококласних професіоналів у сфері комунікативної діяльності.

Можливі місця роботи 

Випускники спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» зможуть працювати:

 • в рекламних, брендингових та PR-агенціях;
 • інформаційно-аналітичних центрах;
 • друкованих та електронних ЗМІ;
 • видавництвах і друкарнях;
 • дизайн-студіях,
 • PR-відділах будь-яких державних і комерційних установ;
 • прес-службах підприємств, політичних партій, громадських організацій.

Крім того випускники можуть обіймати посади:

 • арт-директора (керівника проекту в шоу-бізнесі, видавничій справі, кіно, дизайні, індустрії розваг тощо);
 • креативного директора (керівник з неймінгу, криейтингу та розвитку бренду, фахівець із стратегічного планування реклами);
 • директора з PR (фахівець із підвищення престижу, іміджмейкер у сфері політики та шоу-бізнесу);
 • дизайнера реклами (фахівець з розробки фірмового стилю для проектів та продуктів компанії);
 • рекламіста (спеціаліст з розробки та розповсюдження реклами);
 • прес-секретаря керівників громадських, політичних, комерційних та державних установ (фахівець у сфері підбору та аналізу інформації);
 • рекламного агента і менеджера по роботі з клієнтами (фахівець по роботі з клієнтами та з розробки рекламної стратегії);
 • менеджера зі зв’язків з громадськістю (спеціаліст з організації та проведення спеціальних PR-заходів, акцій ттощо);
 • копірайтера та спічрайтера (фахівця у сфері написання рекламних текстів чи слоганів, текстів промов, виступів для високопосадовців держави, політиків, громадських діячів чи бізнесменів);
 • медіабайєра (фахівця, який купує ефірний час на радіо й телебаченні, рекламні площі в друкованих та електронних ЗМІ);
 • медіапланера (фахівця з розробки медіастратегії для брендів).

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.